Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

1367 21e8
Reposted fromSzczurek Szczurek viainnocencja innocencja
9055 d87e
Reposted frommglakarbolowa mglakarbolowa viainnocencja innocencja
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
9920 470a
Reposted from777727772 777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
0446 4d0a 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viainnocencja innocencja
2900 c291
Reposted fromdivi divi viainnocencja innocencja

NAJLEPSZA MIŁOŚĆ TO PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ PLUS NAMIĘTNOŚĆ.

Reposted frombellla bellla viainnocencja innocencja
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viainnocencja innocencja
3844 7ec2 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Småland, Sweden
9807 1d94 500
Reposted fromoutoflove outoflove viainnocencja innocencja

August 06 2017

1394 6735
Reposted fromrevalie revalie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Życie jest za krótkie by codziennie rano budzić się z pretensjami do całego świata, więc kochaj tych, którzy dobrze Cię traktują, przebacz pozostałym i uwierz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viainnocencja innocencja
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viainnocencja innocencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl