Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2019

6247 8069 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
5295 be59 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Don't feel sad because someone gave up on you. Feel sad for them because they gave up on someone who would've never given up on them.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
Wciąż płakałam
Za tobą, ale teraz rozumiem,
Że nigdy naprawdę na mnie nie zasługiwałeś.
— ALMA - Perfect
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Widzę to, czego się najbardziej boję, ponieważ tego właśnie wypatruję.
— Trudi Canavan – Wielki Mistrz
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
1329 f3f8 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
1345 237a
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
0417 0359 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viainnocencja innocencja
3173 194f 500
Reposted frompiehus piehus viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. Gdybym nie miał nadziei, że coś jeszcze zdarzy mi się po raz pierwszy, to może nawet bym umarł.
— Jacek Podsiadło

August 03 2019

1522 e023 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viainnocencja innocencja
5643 608a
Reposted fromkarahippie karahippie viainnocencja innocencja
6857 8f64
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viainnocencja innocencja
7923 4dba 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viainnocencja innocencja
1511 4d29
Reposted fromtichga tichga viainnocencja innocencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl